Jadwal Dokter

Dr. dr. H.Kamal Basri Siregar, M.Ked (Surg), Sp. B (K) Onk FICS
Nama : Dr. dr. H.Kamal Basri Siregar, M.Ked (Surg), Sp. B (K) Onk FICS
Poli : Bedah Onkologi
Jadwal Dokter
Hari Jam
Senin :

19:00-21:00

Selasa :

19:00-21:00

Rabu :

19:00-21:00

Kamis :

19:00-21:00

Jumat :

19:00-21:00

Hubungi Kami